Nguyễn Trường Giang là tác giả của The Small T và bản quyền tác giả các trò chơi thuộc về Nguyễn Trường Giang, được Công ty TNHH The Small T quản lý và sử dụng. Tất cả các sản phẩm đã đăng ký quyền tác giả tại cục bản quyền tác giả lần đầu năm 2018. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm hại quyền tác giả.

__________________
Nguyễn Trường Giang là chủ sở hữu và sáng lập nên The Small T.